1234

قبل بعدي

ارزش كمك به امر ازدواج وتشكيل خانواده دراسلام

ارزش كمك به امر ازدواج وتشكيل خانواده دراسلام

 ازدواج سنت رسول اكرم صلي‌الله عليه وآله وسلم وعامل تقويت وحفظ دين وافزايش روزي وارزش بزرگ وبالاترين فايده درزندگي هرمسلمان است. پيامبرخداحضرت محمدصلي‌الله عليه وآله وسلم وفاطمه زهرا ء سلام‌الله عليها و امامان عليهم السلام همگي ازدواج كرده وتشكيل خانواده داده‌اند. ازدواج زيربناي شكل گيري خانواده است، فاطمه زهرا عليها السلام بانوي نمونه اسلام واسوه حسنه جامع، جهاني وجاويدان الهي درآغاز جواني ازدواج نمود. عبدالصمدبن بشير گفته است: زني نزدامام صادق عليه السلام آمد وعرض كرد: متبتّله هستم !

 امام پرسيدند: ماالتبتل عندك؟ تبتّل درنزدتو چيست؟ گفت: لااتزوّج. ازدواج نمي‌كنم. امام فرمودند چرا؟ عرض كرد. التمس بذلك الفضل 0 باترك ازدواج درصدد فضيلت‌ام. امام فرمودند: انصرفي فلو كان ذلك فضلاً لكانت فاطمه احق به منك انه ليس احديسبقها الي الفضل (وسائل الشيعه، ج 14، ص 118 * بحار الانوار، ج 103، ص 216) ازاين وضع دست بردار وبازگرد اگر تبتّل وبي شوهري وترك ازدواج فضيلت بود فاطمه عليها السلام به آن سزاورتر ازتوبودزيرا هيچكس نيست درفضيلت بر فاطمه پيشي بگيرد! شخصيت معصومين عليهم السلام الگوها ونمونه‌هاي برتر وعالي اسلامي و پيشگامان در فضيلت‌هاي بي‌نظير در خانواده شكوفا شده است. آنان همه تشكيل خانواده داده و پيروان خويش درجهان راتشويق به ازدواج و تشكيل خانواده نموده وبه صاحبان خانواده نير سفارش كرده‌اند برادران و خواهران ديني خويش را در تشكيل خانوداه كمك و اري نمايند.
ارزش ياري مؤمنان درتشكيل خانواده
بهترين و آخرين پيامبر خداحضرت محمدصلي‌الله عليه و آله وسلم خود تشكيل خانواده داده وهمسران وفرزنداني داشته‌اند. ايشان افزون بر سفارش‌هاي فراوان درباره ازدواج مسلمانان،خود درزمينه كمك درامر تزويج مؤمنان پيشگام بوده و در اين باره فرموده‌اند: من عمل في تزويج بين مؤمنين حتّي يجمع بينهما زوّجهّ‌الله عزوجل الف امرأه من الحورالعين كل امرأه في قصر من درّو ياقوت وكان له بكل خطوه خطاها او بكل كلمه تكلم به في ذلك عمل سنه قيام ليلها وصيام نهارها (وسائل الشيعه ، ج 14، ص 27) هركس در تزويج بين مؤمنان كار كند و براي ازدواج زن ومرد باايمان تلاش كند تا بين آنان را جمع نمايد و با هم ازدواج كنند و خانواده تشكيل دهند، خداي عزوجل هزار زن از حورالعين هر زني در قصري از درّ و ياقوت به ازدواج او درآورد و براي او در هر گامي كه بردارد و هر كلمه‌اي كه در تزويج مؤمنان وتشكيل خانواده بگويد ثواب كاريك سال با شب زنده‌داري وقيام ليل و روزه‌داري روزها خواهد بود.
محبوب‌ترين بنيان الهي
در فرهنگ اسلامي بهترين ساختمان‌ها "بناي تزويج" است. پيامبرخدا فرمود: مابني بناء في الاسلام احب الي‌الله عزوجل من التزويج (من لا يحضره الفقيه، ج3، ص 383 * وسائل الشيعه، ج 14 ص 3 * بحارالانوار، ج 103،ص 222) در اسلام هيچ بنايي ساخته نشده كه نزد خداوند محبوب‌تر وارجمند تراز تزويج باشد. ساختمان خانواده بهترين ساختمان اسلامي است و همكاري و مساعدت در احداث ساختمان خانواده كمك به ساختن بهترين ساختمان هاست.
بالاترين وبرترين شفاعت‌ها
شفاعت انواعي دارد يك نوع آن شفاعت بين دو انسان است وشفاعت بين دو انسان نيز اقسامي دارد بالاترين آن شفاعت بين دوانسان در امر ازدواج تا تشكيل خانواده است. امير مؤمنان امام علي عليه السلام فرمو ده‌اند: افضل الشفاعات ان تشفع بين اثنين في نكاح حتي يجمع‌الله بينهما (وسائل الشيعه ، ج 14،ص 27* بحار الانوار، ج 103، ص222) بهترين شفاعت‌ها اين است كه بين دو انسان در ازدواج شفاعت نمايي تا خداوند بين آنان جمع نمايد و خانواده تشكيل بدهند.
عمران خانه با تشكيل خانواده
خانه انسان باچه چيزي عمران و آباد مي‌گردد؟ عوامل عمران خانه در نگاه انسان‌ها متفاوت است. محبوب‌ترين وسيله عمران خانه درپيشگاه خداوند ازدواج است. صفوان بن مهران گفته است امام صادق عليه السلام فرمود پيامبر خدادرباره ازدواج فرمودند: تزوّجوا وزوّجوا مامن شئي احبّ الي‌الله عزوجل من بيت يعمر في الاسلام با لنكاح (وسائل الشيعه ، ج 94، ص 5 * محجّه البيضاء، ج 3،ص 54) ازدواج كنيد وزمينه ازدواج ديگران رافراهم كنيد ! هيچ چيزي درپيشگاه خداوند محبوب‌تر از خانه‌اي كه در اسلام با ازدواج عمران و آباد گردد نيست. براساس اين حديث نبوي بهترين راه ساختن خانه وآبادي وعمران خانه ازدواج وتشكيل خانواده است.
رسالت پدردر تشكيل خانواده براي فرزند
پدران وظايفي درارتباط بافرزندان برعهده دارند كه همان اداي حقوقي است كه فرزندن برگردن پدران دارند، ازحقوق فرزند بر پدرتشكيل خانواده براي فرزند است امير مؤمنان امام علي عليه السلام درباره حق فرزند برپدر فرمودند: من حق الولد علي والده ثلاثه: يحسّن اسمه ويعلّمه الكتابه ويزوّجه اذا بلغ (وسائل الشيعه، ج 15، ص 200) ازحق فرزند برپدرش اين سه حق است: نام نيك براي اوبگذارد و به او نوشتن ياد دهد و زماني كه بالغ شد اورابه ازدواج برساند.
لطف الهي درگرو تشكيل خانواده براي عزب
يكي از عوامل برخورداري انسان ازلطف الهي در روز قيامت كمك در امر ازدواج انسان‌هاي بي‌همسر است. سماعه بن مهران گفته است امام صادق عليه السلام فرمود: من زوّج أعزباً كان ممّن ينظر‌الله اليه يوم القيامه (وسائل الشيعه، ج 14،ص 26) هركه بي‌همسري راهمسر دهد از جمله كساني است كه خداوند در روز قيامت به اونظر مي‌افكند و مورد لطف الهي قرار گيرد و به بهشت رود. سماعه بن مهران درحديث ديگر از امام صادق عليه السلام درباره تزويج عزب چنين نقل كرده است: اربعه ينظر‌الله اليهم يوم القيامه: من أقال نادماً او أغاث لهفان اوأعتق نسمه اوزوّج عزباً (وسايل الشيعه، ج 14 ص 27 * بحارالانوار، ج 103،ص 218) چهار نفرند كه روز قيامت خداوند به آنان نظر مي‌كند كسي كه پشيمان از معامله را بپذيرد يابي پناهي راپناه دهد يابرده‌اي را آزاد كند يا بي‌همسري راهمسر دهد.
ياور انسان‌ها درتشكيل خانواده درسايه عرش الهي درروز قيامت
تلاش گران درامر ازدواج بي‌همسران از امتيازاتي درپيشگاه خداوند برخوردارند، انسان‌هايي كه به ياري انسان‌ها در تشكيل خانواده مي‌شتابند ودر همسريابي و ازدواج و فراهم ساختن جهيزيه ومسكن جوانان كوشش مي‌كنند، انسان‌هاي ايثارگري هستند كه مورد لطف، رحمت و احسان الهي قرار مي‌گيرند و در روز قيامت در سايه عرش الهي خواهند بود. امام موسي بن جعفر عليهما السلام فرمودند: ثلاثه يستظلون بظل عرش‌الله يوم القيامه يوم لاظل الا ظلّهّ: رجل زوج اخاه المسلم او اخدمه اوكتم له سرّاً (الخصال شيخ صدوق، ج 1، ص 69* وسائل الشيعه، ج 14، ص 27) سه نفرند كه در روزي كه سايه‌اي جز سايه عرش الهي نيست درسايه عرش اويند: مردي كه برادر مسلمان خود را زن دهد يا به او خدمت كند يارازش را بپوشاند.
روشن است كه ازدواج ابعادي دارد همه ابعاد آن سنّت نبوي و مقدس و عبادت و ارزش است و پاداش الهي و اخروي بزرگ دارد. همسريابي براي دختران و پسران با ايمان و كمك به امر خواستگاري و عقد آنان و ياري زوج‌هاي جوان بي‌بضاعت دربرگزاري مجالس ازدواج وفراهم ساختن جهيزيه و اشتغال و مسكن مردان متأهل، از كارهاي خير و عمل صالح است كه مانع بالا رفتن سن ازدواج و پيامدهاي ناگوار آن مي‌گردد. و جوانان را در ازدواج در زمان مناسب ياري مي‌نمايد.

 

منبع : خانه مهر

 

اضافه کردن نظر

موسسه یکتا خانه مهر
محلی برای انتخاب همسر طبق موازین شرع و عرف
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
این موسسه با دار بودن مجوز رسمی و همچنین  کادری متشکل از کارشناسان و مشاوران روحانی و روانشناس در محیطی سالم و بدور از مشکلات دفاتر همسر یابی بدون مجوز و غیر مجاز ،  در کمال رازداری محلی امن و بدون استرس را برای شما فراهم آورده است  ...

تصاویر

تماس با ما

  • ثبت نام فقط به صورت غیر حضوری


تلفن : 32617946 - 09393720408


ساعت مراجعه صبحها ۹/۳۰ الی ۱۳

 

ایمیل : info@yektakhanemehr.ir

  کانال ما در تلگرام

  پیج اینستاگرام ما